Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Tetrastichus ancyferovi Kostjukov, 1990

[ Eulophidae : Tetrastichinae ]

Tetrastichus ancyferovi Kostjukov
 - 
Kostjukov, V.V.; Kosheleva, O.V. (2006), Taxonomic position of the species described in Tetrastichus Haliday, 1844 (s.l.) from the USSR, with description of the new genus Trjapitzinichus, gen. nov. Biologicheskaya Zashchita rasteniy - osnova stabilizatsii agrozkosistem 4 pp. 103-110 (Eds: Nadikti, V.D.; Ismailova, V.Y.; Sugonjaev, E.S.; Levashovoy, G.I.) Krasnodar     view   () in PDF format
Valid species (page 104)
Tetrastichus (Tetrastichus) ancyferovi Kostjukov
Kostjukov, V.V. 1990, New species of the eulophid genus Tetrastichus Haliday (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) from far eastern Russia. Novosti sistematiki nasekomikh Dalnego Vostoka pp.62-63 (Ed: Lelei, A.S.) AN SSSR. Dalnevostochnoe Otdelenie biol. pochv. in-t, Vladivostok    
New species, , figs., Holotype , ZISP, Russia-Primor'ye Kray
Compared with Tetrastichus ulmi Erdos (pages 62-63)