Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Eretmocerus nikolskajae Myartseva, 1973

[ Aphelinidae : Eretmocerinae ]
Return to list 

Eretmocerus nikolskajae Myartseva
Myartseva, S.N. 1973, Eretmocerus nikolskajae sp.n. (Hym., Chalcidoidea, Aphelinidae) - a new parasite of the rose whitefly in Turkmenia. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1973(4):82-84    
New species, , figs. , Turkmenistan