70 euornithopod dinosaurs

NAME (GENUS) TAXONOMY AGE
Protohadros Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea Late Cretaceous
Psittacosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Ceratopsia, Psittacosauridae Early Cretaceous
Rhabdodon Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Rhabdodontidae Late Cretaceous
Saurolophus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea, Hadrosauridae, Euhadrosauria, Hadrosaurinae Late Cretaceous
Secernosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea, Hadrosauridae Late Cretaceous
Shantungosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea, Hadrosauridae, Euhadrosauria, Hadrosaurinae Late Cretaceous
Shuvuuia Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Coelurosauria, Tyrannoraptora, Maniraptoriformes, Maniraptora, Alvarezsauridae Late Cretaceous
Stegoceras Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Pachycephalosauria, Goyocephala, Homalocephaloidea, Pachycephalosauridae Late Cretaceous
Stenopelix Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Pachycephalosauria Early Cretaceous
Stygimoloch Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Pachycephalosauria, Goyocephala, Homalocephaloidea, Pachycephalosauridae Late Cretaceous
Tanius Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea, Hadrosauridae Late Cretaceous
Telmatosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea, Hadrosauridae Late Cretaceous
Tenontosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia Early Cretaceous
Thescelosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda Late Cretaceous
Tsintaosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea, Hadrosauridae, Euhadrosauria, Lambeosaurinae Late Cretaceous
Tylocephale Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Pachycephalosauria, Goyocephala, Homalocephaloidea, Pachycephalosauridae Late Cretaceous
Valdosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Dryosauridae Early Cretaceous
Yandusaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda Mid Jurassic
Zalmoxes Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Rhabdodontidae Late Cretaceous
Zephyrosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda Early Cretaceous
70 items found, displaying 51 to 70.