The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
Genus:
starts with cordula
contains eurylomia
1 record found
Search again  previous page
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
cordula Boisduval  1870  EURYLOMIA  Noctuoidea  Erebidae