The Global Lepidoptera Names Index

Search Results

Search criteria
Taxon name:
starts with nomia
Records 1 - 9 of 9
Search again 
Taxon name Author Year Current Genus Superfamily Family
nomia Butler  1879  DEPRESSARIA  Gelechioidea  Elachistidae 
NOMIA Clemens  1860  ARISTOTELIA  Gelechioidea  Gelechiidae 
nomia Godman  1903  LEMONIAS  Papilionoidea  Riodinidae 
nomia Fruhstorfer  1916  HAMADRYAS  Papilionoidea  Nymphalidae 
nomia Druce  1892  NEOTHERINA  Geometroidea  Geometridae 
nomia Druce  1900  MESOTHEN  Noctuoidea  Erebidae 
NOMIADES Hübner  1819  NOMIADES  Papilionoidea  Lycaenidae 
NOMIALYRA Gozmány  1982  NOMIALYRA  Gelechioidea  Symmocidae 
nomias Meyrick  1921  SCROBIPALPA  Gelechioidea  Gelechiidae