The Echinoid Directory

Proacrolusia kelatensis Poretzkaja, 1974. Drawings of apical disc and plastron plating of the type series (from Poretzkaja 1974).