Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Uscana olgae Fursov, 1987

[ Trichogrammatidae : Oligositinae : Chaetostrichini ]

Uscana olgae Fursov
Fursov, V.N. 1987, Noviye vidi khal'tsid roda Uscana Girault (Hymenoptera, Trichogrammatidae) iz gruzii i s. Ukraini. Entomologicheskoe Obozrenie 66(1):178-180    
New species, , figs., Holotype , ZIKU, Ukraine