Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Polynema vallis Soyka, 1940

[ Mymaridae ]
Return to list 

Novickyella vallis Soyka
Soyka, W. 1940, Neue Arten der Gattung Novickiella Soyka. Entomologisches Nachrichtenblatt, Burgdorf 4(4):34     view Soyka, W.  (1940) in PDF format
New species , Austria
Polynema vallis (Soyka)
 - 
Trjapitzin, V.A. (1978), Hymenoptera II. Chalcidoidea 18. Mymaridae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:537
(Earliest use of name recorded in this database)