Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Polynema pilosum Soyka, 1940

[ Mymaridae ]
Return to list 

Novickyella pilosa Soyka
Soyka, W. 1940, Neue Arten der Gattung Novickiella Soyka. Entomologisches Nachrichtenblatt, Burgdorf 4(3):25     view Soyka, W.  (1940) in PDF format
New species , Poland
Polynema pilosum (Soyka)
 - 
Trjapitzin, V.A. (1978), Hymenoptera II. Chalcidoidea 18. Mymaridae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:534
(Earliest use of name recorded in this database)