Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Polynema aequicoloratum (Soyka, 1950)

[ Mymaridae ]

Novickyella aequicolorata Soyka
Soyka, W. 1950, Neue Arten der Gattung Novickyella Soyka. Entomologisches Nachrichtenblatt, Burgdorf 4(1):4    
New species , Finland
Polynema aequicoloratum (Soyka)
 - 
Trjapitzin, V.A. (1978), Hymenoptera II. Chalcidoidea 18. Mymaridae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:537
(Earliest use of name recorded in this database)