Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Isodromus luppovae Trjapitzin, 1969

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
Return to list 

Isodromus luppovae Trjapitzin
Trjapitzin, V.A. 1969, O parasiticheskich pereponcatokryllych roda Isodromus How. (Hymenoptera, Encyrtidae) v faune Tadzikiskoj SSR. Izv. Odd. Biol. Nauk. Akad. Nauk Tadzhikskoy SSR (4) 37:41    
New species, figs. , Tadzhikistan