Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Homalotylus turkmenicus Myartseva, 1981

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
Return to list 

Homalotylus turkmenicus Myartseva
Myartseva, S.N. 1981, Species of Homalotylus Mayr (Hymenoptera, Encyrtidae) - parasites of coccinellids (Coleoptera, Coccinellidae) in Turkmenistan. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1981(6):38-40    
New species, , figs., Holotype , ZISP, Turkmenistan