Universal Chalcidoidea Database

Synonymic list

Coccopilatus zygophylli Myartseva and Sugonjaev, 1975

[ Encyrtidae : Encyrtinae ]
Return to list 

Coccopilatus zygophylli Myartseva and Sugonjaev
Myartseva, S.N.; Sugonjaev, E.S. 1975, Coccopilatus zygophylli Myartseva et Sugonjaev sp.n. (Hymenoptera, Encyrtidae) - a new parasite of Parapudaspis zygophylli Borchs. (Homoptera, Diaspididae) in the Turkmen SSR. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1975(5):71-74    
New species, , figs., Holotype , Turkmenistan