Universal Chalcidoidea Database

Associates of named chalcidoid

Associates of Coccopilatus zygophylli

Records 1 - 4 of 4
Search again
Primary hosts
Order: Hemiptera
Family: Diaspididae
Parapudaspis zygophylli
     
Myartseva, S.N.; Sugonjaev, E.S. 1975, Coccopilatus zygophylli Myartseva et Sugonjaev sp.n. (Hymenoptera, Encyrtidae) - a new parasite of Parapudaspis zygophylli Borchs. (Homoptera, Diaspididae) in the Turkmen SSR. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1975(5):71-74    
     
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:380 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad    
Plant associates
Order: not specified
Family: Zygophyllaceae
Zygophyllum atriplicoides
     
Myartseva, S.N.; Sugonjaev, E.S. 1975, Coccopilatus zygophylli Myartseva et Sugonjaev sp.n. (Hymenoptera, Encyrtidae) - a new parasite of Parapudaspis zygophylli Borchs. (Homoptera, Diaspididae) in the Turkmen SSR. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1975(5):71-74    
     
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:380 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad