Universal Chalcidoidea Database

Associates of named chalcidoid

Associates of Discodes coccophagus

Records 21 - 30 of 52
Search again   previous page next page
Primary hosts
Order: Hemiptera
Family: Coccidae
Sphaerolecanium prunastri
     
Myartseva, S.N. 1984, Parasitic Hymenoptera of the family Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) of Turkmenistan and adjacent region of central Asia. pp.299 Akademiya Nauk Turkmenskoy SSR Institut Zoologii, Ashkhabad    
     
Öncüer, C. 1991, A catalogue of the parasites and predators of insect pests of Turkey pp.204     view Öncüer, C.  (1991) in PDF format
     
Shelideshova, G.G. 1978, Fotoperiodicheskie reaktsii Discodes coccophagus (Ratz.) (Hymenoptera, Encyrtidae) - parazita slivovoy lozhnoshchitovki Sphaerolecanium prunastri Fonsc. (Homoptera, Coccoidea). Trudy Zoologicheskogo Instituta. Akademiya Nauk SSSR. Leningrad. 69:167-174    
     
Sugonjaev, E.S. 1970, Taxonomy of two economically important species of encyrtids (Hymenoptera, Chalcidoidea), parasites of Sphaerolecanium prunastri Fonsc. Entomologicheskoe Obozrenie 49(4):842-851    
     
Talebi, A.A.; Hasanpour, F.; Rakhshani, E.; Goldasteh, S.; Stojanovic, A. 2009, Two new records of encyrtids as parasitoid of Sphaerolecanium prunastri (Hem.: Coccidae) in Iran. Journal of Entomological Society of Iran 28(2):75     view Talebi, A.A.; Hasanpour, F.; Rakhshani, E.; Goldasteh, S.; Stojanovic, A. (2009) in PDF format
     
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:302 (Ed: Medvedev, G.S.)    
     
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:270 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad    
     
Trjapitzin, V.A.; Doganlar, M. 1997, A review of encyrtids (Hymenoptera, Encyrtidae) of Turkey. Entomologicheskoe Obozrenie 76(1):220    
     
Ulgenturk, S.; Kaydan, M.B.; Zeki, C.; Toros, S. 2001, Sphaerolecanium prunastri Boyer de Fonscolombe (Hemiptera: Coccidae): distribution, host plants and natural enemies in the Turkish Lake District. Bollettino di Zoologia Agraria e Bachicoltura 33(3):357-363    
     
Yasnosh, V.A. 1972, Khalitsidy (Hymenoptera, Chalcidoidea) - parazity koktsid (Homoptera, Coccidae) aridnykh redtolesiy Grusii. Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 55:224    
Parasitoid type: Primary
Records 21 - 30 of 52
Search again   previous page next page
  first page previous page     1   2   3   4   5   6     next page last page