Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Monodontomerus aeneus Fonscolombe, 1832

[ Torymidae : Monodontomerinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Hymenoptera
Family: Apidae
Anthidium florentinum
Anthophora retusa
Ceratina callosa
Chalicodoma sp.
Chalicodoma muraria
Chalicodoma parietina
Chalicodoma sicula
Hoplitis adunca
Megachile sp.
Megachile apicalis
Megachile centuncularis
Megachile concinna
Megachile rotundata
Metallinella brevicornis
Osmia sp.
Osmia adunca
Osmia coerulescens
Osmia cornifrons
Osmia cornigera
Osmia cornuta
Osmia emarginata
Osmia fulviventris
Osmia latreillei
Osmia nigrifrons
Osmia rufa
Osmia submicans
Osmia tricornis
Stelis nasuta
Family: Diprionidae
Diprion pini
Neodiprion sertifer
Family: Pamphiliidae
Acantholyda erythrocephala
Family: Sphecidae
Trypoxylon sp.
Family: Tenthredinidae
Pristiphora abietina
Family: Vespidae
Ancistrocerus parietum
Eumenes pomiformis
Hoplomerus spinipes
Odynerus reniformis
Polistes sp.
Polistes gallicus
Order: Lepidoptera
Family: Arctiidae
Hyphantria cunea
Family: Lasiocampidae
Dendrolimus pini
Dendrolimus sibiricus
Gastropacha quercifolia
Malacosoma neustria
Family: Lymantriidae
Euproctis chrysorrhoea
Leucoma salicis
Lymantria dispar
Orgyia antiqua
Orgyia gonostigma
Family: Pieridae
Aporia crataegi
Family: Tortricidae
Polychrosis botrana
Sparganothis pilleriana
Parasitoid hosts
Order: Diptera
Family: Tachinidae
Compsilura concinnata
Sturmia scutellata
Tachina sp.
Order: Hymenoptera
Family: Apidae
Stelis nasuta
Family: Braconidae
Rhogas dendrolimi
Rhogas geniculator
Family: Chrysididae
Chrysididae unspecified sp.
Family: Ichneumonidae
Casinaria tenuiventris
Hyposoter melaleucus
Hyposoter validus
Therion giganteum