Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Monodontomerus dentipes Dalman, 1820

[ Torymidae : Monodontomerinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Hymenoptera
Family: Cimbicidae
Cimbex variabilis
Family: Diprionidae
Diprion sp.
Diprion abieticola
Diprion frutetorum
Diprion hani
Diprion hercyniae
Diprion pallidum
Diprion pini
Diprion polytomum
Diprion sertifer
Diprion simile
Gilpinia abieticola
Gilpinia frutetorum
Gilpinia hercyniae
Gilpinia polytoma
Neodiprion sp.
Neodiprion abietis
Neodiprion excitans
Neodiprion lecontei
Neodiprion pinetum
Neodiprion sertifer
Neodiprion swainei
Nesodiprion japonicus
Family: Tenthredinidae
Nematus sp.
Pristiphora abietina
Family: Vespidae
Ancistrocerus tigris
Order: Lepidoptera
Family: Arctiidae
Hyphantria cunea
Family: Lasiocampidae
Dendrolimus sp.
Dendrolimus houi
Dendrolimus pini
Dendrolimus punctatus
Dendrolimus spectabilis
Family: Lymantriidae
Leucoma salicis
Lymantria monacha
Nygmia phaeorrhoea
Orgyia pseudotsugata
Porthetria dispar
Stilpnotia salicis
Family: Pieridae
Aporia crataegi
Family: Pyralidae
Dioryctria rubella
Family: Saturniidae
Philosamia cynthia
Family: Tortricidae
Rhyacionia buoliana
Tortrix viridana
Family: Yponomeutidae
Yponomeuta malinellus
Yponomeuta padellus
Family: Zygaenidae
Zygaena carniolica
Zygaena occitanica
Parasitoid hosts
Order: Diptera
Family: Tachinidae
Arrhinomyia tragica
Parasetigena silvestris
Tachina sp.
Order: Hymenoptera
Family: Braconidae
Apanteles sp.
Apanteles glomeratus
Meteorus versicolor
Petalodes unicolor
Rhogas sp.
Rhogas pallidator
Rogas dendrolimi
Rogas unicolor
Family: Eulophidae
Tetrastichus xanthopus
Family: Ichneumonidae
Exenterus amictorius
Exochilum giganteum
Hyposoter takagii
Ichneumonidae unspecified sp.
Pimpla sp.
Pimpla turionellae
Theronia atalantae
Associates
Family: Diprionidae
Diprion sp.
Plant associates
Order: not specified
Family: Euphorbiaceae
Euphorbia sp.
Family: Fagaceae
Quercus sp.
Quercus pubescens
Family: Pinaceae
Pinus sp.
Pinus banksiana
Pinus koraiensis
Pinus strobus
Pinus sylvestris