Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Pteromalus bottnicus Vikberg, 1979

[ Pteromalidae : Pteromalinae ]
 
View family: tree | details
Search again

Primary hosts
Order: Lepidoptera
Family: Yponomeutidae
Yponomeuta evonymellus
Parasitoid hosts
Order: Hymenoptera
Family: Ichneumonidae
Diadegma armillatum