Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Mokrzeckia orientalis Subba Rao, 1973

[ Pteromalidae : Pteromalinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Lepidoptera
Family: Hyblaeidae
Hyblaea purpurea
Family: Noctuidae
Selepa celties
Family: Psychidae
Cinchona sp.
Family: Pyralidae
Hapalia machaeralis
Polythlipta macralis
Family: Tortricidae
Homona coffearia
Family: Yponomeutidae
Plutella xylostella
Parasitoid hosts
Order: Hymenoptera
Family: Braconidae
Apanteles sp.
Apanteles malevolus
Apanteles obliquae
Apanteles plutellae
Miocolus dubius
Associates
Order: Lepidoptera
Family: Tortricidae
Homona coffearia
Plant associates
Order: not specified
Family: Dipterocarpaceae
Shorea robusta
Family: Fagaceae
Quercus sp.