Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Pachyneuron californicum Girault, 1917

[ Pteromalidae : Pteromalinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Diptera
Family: Syrphidae
Allograpta fracta
Allograpta obliqua
Baccha clavata
Order: Hemiptera
Family: Aphididae
Eucallipterus tiliae
Illinoia liriodendri
Family: Coccidae
Coccus hesperidum
Lecanium sp.
Lecanium corni
Saissetia oleae
Family: Psyllidae
Psylla pyricola
Order: Neuroptera
Family: Chrysopidae
Chrysopa californica
Chrysopa majuscula
Chrysopa plorabunda
Parasitoid hosts
Order: Hymenoptera
Family: Aphelinidae
Aphelinus sp.
Family: Braconidae
Aphidiinae unspecified
Family: Encyrtidae
Chrysopophagus compressicornis
Isodromus iceryae
Isodromus niger
Trechnites insidiosus
Family: Ichneumonidae
Gelis tenellus
Family: Pteromalidae
Dibrachys cavus
Parasitoids
Family: Eulophidae
Aprostocetus minutus
Tetrastichus minutus
Plant associates
Order: not specified
Family: Rosaceae
Pyrus communis
Family: Tiliaceae
Tilia sp.