Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Polynema altitudine Soyka, 1950


Novickyella altitudinis Soyka, 1950
Polynema altitudine (Soyka, 1950)
Polynema altitudinis (Soyka, 1950)