Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Lymaenon dakhlae Soyka, 1950


Gonatocerus dakhlae Soyka, 1950
Lymaenon dakhlae (Soyka, 1950)