Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Polynema europense Ozdikmen, 2011


Polynema europensis Ozdikmen, 2011
Polynema prolongatum Soyka, 1956