Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Steganogaster Noyes and Valentine, 1989