Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Cybomymar Noyes and Valentine, 1989