Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Erythmelus Enock, 1909


Anthemiella Girault, 1911
Enaesius Enock, 1909
Erythmelus Enock, 1909
Erythmelus (Erythmelellus) Viggiani and Jesu, 1985
Erythmelus (Erythmelus) Enock, 1909
Erythmelus (Parallelaptera) Enock, 1909
Eurythmelus Enock
Parallelaptera Enock, 1909