Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Aximopsis acricola (De Santis, Urban and Graf, 1973)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Conoaxima acricola De Santis, Urban and Graf, 1973
Conoaxima acriculus De Santis, Urban and Graf