Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Aximopsis nodularis (Boheman, 1836)

[ Eurytomidae : Eurytominae ]
 
View family: tree | details
Search again

Aximopsis nodularis (Boheman, 1836)
Eurytoma aequalis Walker, 1873
Eurytoma argele Walker, 1844
Eurytoma nodularis Boheman, 1836
Eurytoma petiolata Thomson, 1876
Eurytoma petiolulata Dalla Torre, 1898
Eurytoma rubicola Giraud, 1866
Eurytoma (Eurytoma) nodularis Boheman, 1836