Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Brachymeria lugubris Walker, 1871

[ Chalcididae : Chalcidinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Diptera
Family: Tachinidae
Exorista sorbillans
Order: Lepidoptera
Family: Bombycidae
Bombyx mori
Family: Hyblaeidae
Hyblaea puera
Family: Psychidae
Mahasena corbetti
Family: Saturniidae
Antheraea proylei
Family: Yponomeutidae
Atteva fabriciella
Family: Zygaenidae
Artona catoxantha
Parasitoid hosts
Order: Diptera
Family: Tachinidae
Bessa remota
Eozenillia equatorialis
Exorista bombycis
Exorista sorbillans
Trycholyga bombycis
Plant associates
Order: not specified
Family: Arecaceae
Cocos nucifera
Elaeis guineensis
Family: Verbenaceae
Tectona grandis