Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Brachymeria lasus Walker, 1841

[ Chalcididae : Chalcidinae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Lepidoptera
Family: Arctiidae
Diacrisia subcarnea
Hyphantria cunea
Stigmatophora rhodophila
Family: Bombycidae
Bombyx mandarina
Rondotia menciana
Family: Danaidae
Danaus plexippus
Family: Gelechiidae
Anacampsis metagramma
Aproaerema modicella
Pectinophora gossypiella
Family: Geometridae
Boarmia sp.
Boarmia deodarae
Cystidia couggaria
Eupithecia kurokoi
Family: Glyphipterygidae
Anthophila atrilineata
Family: Hesperiidae
Caltoris sp.
Cephrenes sp.
Daimio tethys
Erionota thrax
Padraona chrysozona
Parnara guttata
Parnara pellucida
Suastus gremius
Family: Hyblaeidae
Hyblaea puera
Family: Lasiocampidae
Dendrolimus punctatus
Dendrolimus spectabilis
Malacosoma neustria
Family: Limacodidae
Thosea cinereomarginata
Thosea sinensis
Family: Lycaenidae
Anthene lycaenina
Curetis thetis
Deudorix isocrates
Jalmenus evagoras
Thecla saepestriata
Family: Lymantriidae
Arctornis chrysorrhoea
Dasychira thwaitesi
Euproctis pseudoconspersa
Euproctis xanthocampa
Ivela ochropoda
Lymantria dispar
Lymantria marginata
Lymantria mathura
Lymantria obfuscata
Lymantria serva
Nygmia phaeorrhoea
Orgyia postica
Perina nuda
Porthetria dispar
Family: Noctuidae
Anomis erosa
Anomis flava
Autographa chalcites
Earias sp.
Earias fabia
Gabala argentata
Heliothis armigera
Jenseodes melanospila
Mythimna separata
Naranga aenescens
Phytometra peponis
Plusia festata
Plusia peponis
Plusia signata
Pseudaletia separata
Simplicia robustalis
Spodoptera litura
Thysanoplusia orichalcea
Family: Nymphalidae
Ariadne ariadne
Elymnias nigrescens
Euploea core
Euthalia phemius
Hipolimnas anomala
Hipolimnas bolina
Hypolimnas bolina
Family: Oecophoridae
Nephantis serinopa
Opisina arenosella
Family: Papilionidae
Papilio polytes
Family: Pieridae
Aporia crataegi
Eurema hecabe
Pieris brassicae
Pieris melete
Pieris rapae
Family: Psychidae
Cryptothelea pryeri
Mahasena corbetti
Family: Pyralidae
Arthroschista hilaralis
Blepharomastix ebulealis
Caprinia conchylalis
Cnaphalocrocis medinalis
Corcyra cephalonica
Crypsipyta coclesalis
Diaphania indica
Dichocrocis punctiferalis
Galleria mellonella
Glyphodes pyloalis
Hedylepta indicata
Lamprosema octasema
Lygropia quaternalis
Margaronia caesalis
Maruca testulalis
Nacoleia sp.
Nausinoe geometralis
Omiodes accepta
Omiodes blackburni
Omiodes monogona
Ostrinia furnacalis
Ostrinia salentialis
Phlyctaenia despecta
Phlyctaenia nigrescens
Phlyctaenia stellata
Pyrausta nubilalis
Sylepta derogata
Family: Saturniidae
Antheraea mylitta
Family: Tineidae
Ereunetis simulans
Family: Tortricidae
Adoxophyes cyrtosema
Adoxophyes privatana
Amorbia emigratella
Archips postvittana
Archips xylosteanus
Crocidosema plabeiana
Cryptophlebia illepida
Eudemis gyrotis
Exartema mori
Homona coffearia
Homona magnanima
Homona menciana
Pandemis ribeana
Family: Yponomeutidae
Yponomeuta evonymellus
Family: Zygaenidae
Artona catoxantha
Pidorus glaucopis
Parasitoid hosts
Order: Diptera
Family: Tachinidae
Blepharipa zebina
Torocca fasciata
Order: Hymenoptera
Family: Ichneumonidae
Casinaria atrata
Casinaria nigripes
Enicospilus striatus
Mesostenus sp.
Plant associates
Order: not specified
Family: Anacardiaceae
Mangifera indica
Family: Arecaceae
Cocos nucifera
Elaeis guineensis
Family: Asteraceae
Helianthus annuus
Family: Bombacaceae
Ochroma pyramidale
Family: Brassicaceae
Brassica pekinensis
Family: Dioscoreaceae
Dioscorea zingiberensis
Family: Euphorbiaceae
Drypetes roxburghii
Family: Fabaceae
Acacia sp.
Acacia mearnsii
Arachis hypogaea
Glycine max
Millettia pinnata
Family: Lythraceae
Punica granatum
Family: Malvaceae
Gossypium sp.
Family: Melastomataceae
Clidemia hirta
Family: Moraceae
Morus sp.
Family: Myricaceae
Myrica rubra
Family: Oleaceae
Jasminum sp.
Family: Poaceae
Bambusa sp.
Oryza sativa
Sorghum sp.
Zea mays
Family: Rosaceae
Malus pumila
Family: Salicaceae
Populus ciliata
Family: Sapindaceae
Dimocarpus longan
Family: Solanaceae
Nicotiana sp.
Family: Verbenaceae
Tectona grandis