Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Encarsia inaron Walker, 1839

[ Aphelinidae : Coccophaginae ]
 
View family: tree | details
Return to list  Search again

Primary hosts
Order: Hemiptera
Family: Aleyrodidae
Acaudaleyrodes citri
Acaudaleyrodes rachipora
Aleurocanthus woglumi
Aleurothrixus floccosus
Aleyrodes sp.
Aleyrodes brassicae
Aleyrodes elevatus
Aleyrodes lonicerae
Aleyrodes proletella
Aleyrodes singularis
Aleyrodes spiraeae
Aleyrodidae unspecified
Asterobemisia avellanae
Asterobemisia carpini
Asterobemisia paveli
Bemisia sp.
Bemisia tabaci
Bulgarialeurodes cotesii
Pealius azaleae
Pealius madeirensis
Pealius quercus
Siphoninus sp.
Siphoninus granati
Siphoninus immaculatus
Siphoninus phillyreae
Tetraleurodes hederae
Trialeurodes hederae
Trialeurodes ricini
Trialeurodes vaporariorum
Family: Coccidae
Coccus hesperidum
Eulecanium coryli
Pulvinaria vitis
Family: Diaspididae
Lepidosaphes ulmi
Order: Lepidoptera
Family: Noctuidae
Spodoptera littoralis
Family: Pyralidae
Ephestia kuehniella
Ostrinia nubilalis
Family: Tortricidae
Cydia pomonella
Eupoecilia ambiguella
Family: Yponomeutidae
Plutella xylostella
Parasitoids
Order: Hymenoptera
Family: Aphelinidae
Encarsia tricolor
Associates
Plant associates
Order: not specified
Family: Araliaceae
Hedera helix
Family: Asteraceae
Conyza sp.
Lactuca sp.
Lactuca serriola
Sonchus sp.
Family: Betulaceae
Corylus avellana
Family: Brassicaceae
Brassica oleracea
Family: Convolvulaceae
Ipomoea sp.
Family: Cucurbitaceae
Cucumis sativus
Family: Ericaceae
Azalea sp.
Rhododendron sp.
Family: Euphorbiaceae
Mercurialis annua
Ricinus communis
Family: Fabaceae
Robinia sp.
Family: Lythraceae
Punica granatum
Family: Malvaceae
Gossypium sp.
Gossypium hirsutum
Family: Oleaceae
Fraxinus sp.
Fraxinus uhdei
Fraxinus velutina
Phillyrea sp.
Family: Papaveraceae
Chelidonium majus
Family: Pinaceae
Picea excelsa
Family: Ranunculaceae
Thalictrum minus
Family: Rosaceae
Crataegus sp.
Pyrus sp.
Pyrus calleryana
Pyrus communis
Rosa beggeriana
Family: Rutaceae
Citrus sp.
Citrus aurantifolia
Family: Solanaceae
Lycopersicon esculentum
Solanum sp.
Solanum nigrum
Family: Ulmaceae
Ulmus campestris
Ulmus carpinifolia
Family: Urticaceae
Urtica dioica
Family: Verbenaceae
Lantana camara
Family: Vitaceae
Vitis sp.