Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Leptomastix dactylopii Howard, 1885 in Uzbekistan:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Noyes, J.S.; Hayat, M. 1994, Oriental mealybug parasitoids of the Anagyrini (Hymenoptera: Encyrtidae) pp.293,416 CAB International, Oxon, UK     view Noyes, J.S.; Hayat, M.  (1994) in PDF format
Keywords: Biological control
Rozanova, A.A.; Loseva, V.G. 1963, Vinogrady muchinistiy chervets i ego paraziti. Zashchita Rasteniy, Moskva 1963(3):53    
Keywords: Biological control
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:127 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad    
Keywords: Biological control