Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Leptomastix flava Mercet, 1921 in Ukraine:

Records 1 - 2 of 2
Return to list  Search again
Japoshvili, G.O.; Noyes, J.S. 2006, New data on the European fauna of encyrtid wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae). Entomologicheskoe Obozrenie 85(1):220    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:276 (Ed: Medvedev, G.S.)