Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Sympiesis sericeicornis Nees, 1834 in USSR:

Records 1 - 4 of 4
Return to list  Search again
Boldyrev, M.I. 1975, Entomophages of the apple leaf miner Lyonetia clerkella. Zashchita Rasteniy, Moskva 1975(1):25    
Boucek, Z. 1959, A study of central European Eulophidae, I: Eulophinae (Hymenoptera). Sborník Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 33:128    
Gencer, L. 2012, Contributions to the knowledge of the Eulophinae (Hymenoptera: Eulophidae) from Sivas, Turkey, with some new records. Journal of the Entomological Research Society 14(3):87     view Gencer, L.  (2012) in PDF format
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 13. Eulophidae (excl. Tetrastichinae). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:391-392