Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Ooencyrtus kuvanae Howard, 1910 in USSR:

Records 1 - 5 of 5
Return to list  Search again
Izhevskii, S.S.; Korotkova, I.V. 1993, Alternative hosts of Ooencyrtus - an introduced parasite of the gypsy moth. Zashchita Rasteniy, Moskva 1993(8):25-26    
Keywords: Biological control
Noyes, J.S.; Hayat, M. 1994, Oriental mealybug parasitoids of the Anagyrini (Hymenoptera: Encyrtidae) pp.425 CAB International, Oxon, UK     view Noyes, J.S.; Hayat, M.  (1994) in PDF format
Keywords: Biological control
Trjapitzin, V.A.; Paik, J.C. 1996, Notes on some Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Korean peninsula. Korean Journal of Applied Entomology 35(2):97    
Trjapitzin, V.A.; Paik, J.C. 1996, Notes on some Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Korean peninsula. Korean Journal of Applied Entomology 35(2):98 [ Parasitoid introduced into Russia from North Korea. ]    
Keywords: Biological control
Volkov, O.G.; Mironova, M.K. 1990, Ichneumon fly of gypsy moth (Ocneria dispar). Zashchita Rasteniy, Moskva 1990(2):26    
Keywords: Biological control