Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Aphytis neuter Yasnosh and Myartseva, 1971 in USSR:

1 record found
Search again
Yasnosh, V.A.; Myartseva, S.N. 1971, Two new aphelinid species (Chalcidoidea, Aphelinidae) - parasites of armored scales from Central Asia. Izvestiya Akademii Nauk Turkmenskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1971(6):36-37 (Parasitoid identification correct)