Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Copidosoma truncatellum Dalman, 1820 in Russia-St. Petersberg (Leningrad):

Records 1 - 2 of 2
Return to list  Search again
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:319-320 (Ed: Medvedev, G.S.) (Record requires confirmation)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:349 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad