Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Pteromalus Swederus, 1795 in Russia-Rostov Oblast:

1 record found
Return to list  Search again
Uchakina, V.A.; Kalyuzhnyi, V.G. 1985, The American white butterfly in the Rostov region. Zashchita Rasteniy, Moskva 1985(7):38