Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Encarsia Foerster, 1878 in Russia-Primor'ye Kray:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Freiman, T.Y. 1981, The California scale in the Maritime Territory. Zashchita Rasteniy, Moskva 1981(9):39    
Keywords: Biological control
Yarkulov, F.Y.; Kuznetsov, V.N. 2001, Encarsia in whitefly control. Zashchita i Karantin Rastenii 2001(8):42-43    
Keywords: Greenhouse
Yasnosh, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 15. Aphelinidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:498