Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Ooencyrtus tardus Ratzeburg, 1844 in Russia-Nizhniy Novgorod Oblast:

Records 1 - 2 of 2
Return to list  Search again
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:289 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:206 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad