Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Tyndarichus melanacis Dalman, 1820 in Russia-Kaluga (Kaluzhka) Oblast:

Records 1 - 2 of 2
Return to list  Search again
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:312 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:319 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad