Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Tyndarichus melanacis Dalman, 1820 in Moldova:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Japoshvili, G.; Hansen, L.O. 2013, New records of Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Norway II. Norwegian Journal of Entomology 60(1):71    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:312 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:319 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad