Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Meraporus graminicola Walker, 1834 in Moldova:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Boucek, Z. 1961, Notes on the chalcid fauna (Chalcidoidea) of Moldavian SSR. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 7:12    
Boucek, Z. 1965, A review of the Chalcidoid fauna of the Moldavian SSR, with descriptions of new species (Hymenoptera). Sborník Faunistickych Prací Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 11:8    
Dzhanokmen, K.A. 1978, Hymenoptera III. Chalcidoidea 5. Pteromalidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:144