Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Baryscapus impeditus Nees, 1834 in Moldova:

1 record found
Return to list  Search again
Kostjukov, V.V. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 13. Eulophidae (Tetrastichinae). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:447,450 (Ed: Medvedev, G.S.)