Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Tetramesella luppovae Zerova, 1974 in Kazakhstan:

1 record found
Search again
Zerova, M.D. 1974, Novyi rod i vid semeystva Eurytomidae (Chalcidoidea) iz zapadnogo Kazakhstana. Zoologicheskiy Zhurnal 53(10):1577-1579 (Parasitoid identification correct)