Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Mayridia pulchra Mercet, 1921 in Kazakhstan:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Japoshvili, G.O.; Noyes, J.S. 2006, New data on the European fauna of encyrtid wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae). Entomologicheskoe Obozrenie 85(1):221    
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:305 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:282 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad