Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Eridontomerus rufipes Erdos, 1954 in Hungary:

Records 1 - 2 of 2
Search again
Boucek, Z. 1966, Materialy po faune chalcid (Hymenoptera, Chalcidoidea) Moldavskoy SSR. 2. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 13:19    
Erdös, J. 1954, Az Eridontomerus Crawf. nemzetség (Torymidae, Hymen.) fajai. Allattani Közlemények 44(3-4):158 (Parasitoid identification correct)