Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Encyrtus Latreille, 1809 in Georgia:

1 record found
Return to list  Search again
Yasnosh, V.A. 1972, Khalitsidy (Hymenoptera, Chalcidoidea) - parazity koktsid (Homoptera, Coccidae) aridnykh redtolesiy Grusii. Trudy Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 55:230,231