Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Prochiloneurus pulchellus Silvestri, 1915 in Ethiopia:

Records 1 - 3 of 3
Return to list  Search again
Noyes, J.S.; Hayat, M. 1994, Oriental mealybug parasitoids of the Anagyrini (Hymenoptera: Encyrtidae) pp.473,482 CAB International, Oxon, UK     view Noyes, J.S.; Hayat, M.  (1994) in PDF format
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:312 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:314 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad