Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Copidosoma peticus Walker, 1846 in Czechoslovakia:

Records 1 - 4 of 4
Return to list  Search again
Trjapitzin, V.A. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 7. Encyrtidae. Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:316 (Ed: Medvedev, G.S.)    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:332 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:336 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad    
Trjapitzin, V.A. 1989, Parasitic Hymenoptera of the Fam. Encyrtidae of Palaearctics. Opredeliteli po Faune SSSR 158:338 Zoologicheskim Institutom Akademii Nauk SSR, Leningrad